قاچاق ۳۱ کانتینر سنگ مصنوعی کورین در هرمزگان + اسناد جعل سند

در این قاچاق سنگ مصنوعی کورین ، یک باند سازمان یافته حرفه ای با جعل اسناد از مبادی رسمی با عناوین واردات، توانستند 31 کانتینر سنگ مصنوعی کورین و یک کانتینر چسب که هر دو کالا ساخت کشور آلمان به وزن حدود 600 تن و به ارزش اولیه حدود 8 میلیارد تومان را تحت عنوان…